Januar 19, 2021

Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement

Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement / Herausgegeben von: Markus Putnings, Heike Neuroth und Janna Neumann. - Berlin [u.a.] : De Gruyter Saur, 2021. - VII, 587 Seiten : Illustrationen. (De Gruyter Praxishandbuch) ISBN 978-3-11-065365-6 - Gebunden : EUR 99,95. - Auch als Open Access verfügbar unter DOI: https://doi.org/10.1515/9783110657807